– az elektrográfia műfajáról és Ország László művészetéről –

(Határ-műfaj, háttér-esztétika) Mindkét kötő-jeles szókapcsolat a fogalmak újragondolásának szükségességére irányítja a figyelmünket. A művészetben, tudományban és filozófiában a modern kor 20. sz. derekáig tartó periódusában viszonylagos állandóságot megérő műfajok,  diszciplínák, irányok követték egymást a körülhatárolhatóság és meghatározhatóság ígéretével.

Késő-modern jelenünkben azonban a határok egyre inkább behatárolhatatlan terrénumaival szembesülünk. Ebből adódóan egyre kevesebb értelme van a művészettörténeti műfaj kategóriák használatának, a tudományos dobozba gyömöszölésnek vagy a filozófiai irányok kizárólagosságra való törekvéseinek harcmezejére lépni. A határokról a műfaj át-

járhatóságának értelmében és az esztétikai háttérdimenziókkal összefüggésben mégis érdemes beszélnünk. Így a javaslat a műalkotás lényegi megjelenési módjaira történő koncentrálásban, majd ezt követően a beállítódások – alkotói-befogadói – természetrajzának feltérképezésében ölt testet, s végül az eredők utáni kutatás érzéki logikájának megjelenítésével zárjuk a sort, hogy ismét szemügyre vehessük a műalkotást, immáron egy újabb perspektívából. Azaz mégiscsak elköteleződünk egy filozófiai-esztétikai szemlélet mellett, ami a hát-térből jelzi a dolog- és lényegfenomenológiái leírások útját s az ezzel egyidőben létesülő, a mindenkori hermeneutikai szituációból adódó feladatokat. Amelyek, mint mondottúk, soha nem befejezhetőek, mert más időben, jelenvalólétünk más korrelációjában ismét elénk kerülnek azok a bizonyos fenomének, és mi ismét leírjuk, értelmezzük sajátosságaikat: készítve befogadva-továbbgondolva.

Ennek tükrében most a látás élményéből kiinduló foto-elektrográfiákat, a szimbolikus Közvetlenségéből előlépő elektro-poétikákat és az elektronikus erőterében képződő elektrográfiákat tekintjük át. Elsősorban nem a terminusokra koncentrálva(1) hanem a közvetlen közvetítésének lehetőségfeltételeire és valóságára, a poétikai univerzum tágítására/alakíthatóságára és az elektronikus eszközhasználat különböző intencióinak hozadékaira. Természetesen néhány reprezentatív alkotó kapcsán a nyolcvanas évek közepétől napjainkig láthatunk egyfajta panorámaképet, ami az alkotói habitusok alakulását éppúgy érzékelteti, mint a lényegi formatartalmak összetevőit.

S ebbe a sorba illeszkedik Ország László munkássága is, amely egyik fontos aspektusa ennek a különös műfajnak.

(a közvetlen közvetítése) A látás élményszerűségét megkísértő foto-elektrográfiákkal nyitjuk a sort. (2) Eugen Fink a fenomenológiai megértés feladatával összefüggésben az embert olyan létezőnek állítja elénk, amelynek létértelméhez hozzátartozik az, hogy saját tematizálásának sokféle iránya előtt nyitott legyen. Ám ez a tematizálás képes legyen arra is, hogy visszakérdezzen az élmények világi jellege mögé: a konstrukciók természetére és végességünk embervoltunk alakulásfolyamára.(3)

Nézzük elsőként a konstrukciók jellegzetességeit. Alapvető ismertetőjegyként vehetjük számba a tiszta formák iránti vonzódás absztrakt-érzéki vonatkozásrendszerében és az érzéki közvetlenség természetes megjelenésében megmutatkozó munkákat. Most eltekintve a fénymásológép eredeti rendeltetésétől eltérő használati funkcióktól valamint a fotográfiai eljárások vegyi eredőinek leleményes újragondolásától, olyan sajátos világok tárulnak elénk, amelyek magukban hordják a Fink által is jelzett tematizálást, analizálást s magát a látás funkcionalitását forgatják fel. Miképpen szervezhető új rendbe a világ? – tehetjük fel mi is a  kérdést alkotóinkkal egyetemben. Amire a válasz elsőként a meditatív figyelem és a látás lényegiségére történő koncentráció jegyében fogalmazódik meg bennünk.

Második szempontként véges embervoltunk illetve trancendáló, érzéki határokat átlépő habitusunkat hozzuk szóba. Mikor a kirkegardi „vagy-vagy” egzisztencialitása lép elénk vagy a befelé figyelő exkluzivitás rögzítése illetve a világi csábítás múlhatatlan szépsége, akkor immáron a látás közvetlenségét megélő és közvetítő ember reflexiói kerülnek középpontba. Itt a pillanatok rögzítése és határtalanná formálása életsorsként is megjelenik, azaz nemcsak a látás élményfolyamával, nem pusztán képtudatunk lenyomataival szembesülünk, hanem mindenkori egzisztencialitásunk sérülékenységével is. Ezt tovább differenciálja, annak megjelenítése, hogy milyen világban és milyen látás/látványeffektek fognak körül bennünket, s mi milyeneket konstruálunk. Ebben az esetben a folyamatok lépnek előtérbe. Az alakulásformák rögzíthetetlensége és az ember mindenkori rögzítéskényszere jelenti a feszültséget.

Ez utóbbi jelenségekkel találkozhatunk a fotográfiai kezdeményezések direkt elektrográfiai átfogalmazási és számítógépes destrukciói kapcsán. Az első esetben a látás és mozgás folyamatjellegének, sokszor követhetetlen egymásra következésének felbontásáról van szó.

Hogyan tudjuk azonban a bizonyos „meglátó aktusokban” (Scheler) élményközelivé és lényegileg megéltté formálni világban való létünket? A kérdés valószínűleg csak pillanatokra tűnhet megválaszolhatónak, mert máris újabb kérdések tolulnak fel. Hisz’ a második alkotónál már a  „miképpen lehet az ön-azonosságkeresés tolakvó igyekezetének helyt adni” problémával találkozunk. Itt az antropológiai állandó ironikus újraértelmezéséről van szó.

A Ország működésének egésze mutathatná, hogy mindez a formatartalmakban meglévő közös jegyek meglétét feltételezi: azaz azt a bizonyos valamit, aminek egyedi jelenléte megszüntethetetlen lényegiségünk.

Azonban egzisztencialitásunk lételméleti meghatározottságait és faggathatjuk: mégpedig a radikális megszüntetés, elmúlás gesztusának kivetítésével. A megsemmisülő képek fotográfiái fax papíron az elmúlásra ítéltettek, mi azonban – jelen könyv tanúsága szerint – mégis a még-meglévőség pillanatát rögzítjük (legalább egy időre).S ezzel az első körkép végére értünk: a foto-elektrográfiák a látás közvetlenségének közvetíthetőségét a konstrukció és destrukció felépülő-bomló természetével jelezték, majd a világ és egzisztencia határpontjait érintve az elmúlás és mindenkori transzcendálásra mutattak rá.

(a poétikai univerzum tágítása felé) Nem véletlen, hogy a kezdet betűjeként is aposztrofálható videoképszövegekről szólunk elsőként ebben a körképben. Mert itt egyrészt a kezdet metaforája ként, a verbális poézis szimbolikájaként is felfogható jelenségekkel van dolgunk, másrészt mert az elektrográfia, s így Ország munkásságának másik hatásterületére, a költészetre is ráirányíthatjuk a figyelmet. Ezt két okból is tehetjük. Maguknak az alkotásoknak a kapcsolódási pontjaira figyelve, hogy miként vonták be a hagyományos literatúra eszköztárába a technikai apparátusokat. Majd ezt követően a poézisnek a természetrajzára hangolódva az esztétikai redők újabb irányaira figyelhetünk. A fent említett munkák éppen ezt a kettősséget reprezentálják, amelyek a poétikai univerzumnak magának és határterületének a dinamikáját mutatják. (4) Mert például a videóképszövegek mozgó sorozata és virtualitása, valamint a kinyomtatott kép(ek) egyedi ontologikuma egyszerre utal a képzetek analógiájaként feltűnő elektronikus képre, majd továbbhaladva – nyomtatott formában – az eredendő ontologikumba talál vissza az alkotás. Ennek három antropológiai ihletettségű leágazását is megfigyelhetjük.(5) Az embernek jelhordozóként való feltűnését, a verbalitásnak és oralitásnak az egymásra játszását a különböző nyelv identitásokban (6) és a verbalitás gesztusmotívumainak szétszóratását(7), amelyek együttesen jelzik nemcsak az ontológiai alapok feltételezettségét, de ugyanakkor ezek újraértelmezését, rákérdezve az újkori antropologikum egyoldalúságaira.

S ez egy filozófiai probléma megfogalmazására is hangol. Amit azzal a heideggeri problémafelvetéssel rokoníthatunk, ami az újkor lényegeként a világ „képpé” és az ember „subjectummá” válásában ragadható meg.(8) Milyen ellenpontok rajzolhatók ki a világképpé és szubjektummá válásunkkal összefüggésben? – ismételhetjük meg mi is a kérdést. Az egyik válaszkísérlet a rögzíthetetlenség és a saját életvilágot megjelenítő alkotások köré csoportosítható.(9) Ebben az esetben is kétféle beállítódást szemlélhetünk. Az elsőként az elkülönülő magánvilág kiterjesztése és a létproblematika fókuszba állítása jelenik meg, míg másodjára a világ egészének és a lokalitás sajátlagosságának konfrontációja érzékelteti ugyanezt. De hasonlóan az előzőekhez az objektummal szembeállított és kiszolgáltatott szubjektum zárójelbe tétele, újraértelmezése és jelenvalólétként (Desain) történő reprezentációja is jelöli a világ képpé változásnak valamint az ember szubjektummá való degradálásának kontrapunktjait.(10)

A sort egyfajta sajátos, a konkrét költészethez közelítő konceptualitás felvillantásával zárjuk. A talált tárgyak, jegyek egyediséget felmutató lehetőségei, a számítógépes betű- és jelkonstrukciók személyes világa(11) és a vizuális poétikai átminősítések szerepe az önazonosság keresés dinamikájában(12) a mindenkori szimbolikus erőtér jelentőségére hangolnak. Ebben az esetben nem a kritikai konstrukció és destrukció vagy az egzisztencialitás megőrzése a tét, hanem a meglévő fenomének adottságaira történő rákérdezés különössége jelenti a próbatételt.

A poétikai univerzum tágítását így három nézőpontból is regisztrálhatjuk. Az eminens költői projektek és technikai felbontásuk következményeit, majd kritikai aspektusok képi-nyelvi meghatározottságait és végül magunknak a dolgoknak megjelenési módjait és a megértés művészetével átitatott kontextualizációját követhettük nyomon.

(a kézhezálló és ahogy adódik) Ha az előzőekben a látás közvetlenségét és a szimbolikus költői formák elektronikus változatait vettük szemügyre, mint lehetséges elektrográfiai eredőket, akkor most magának az elektrográfiának a kézhezálló közvetlenségét, azaz a grafikai eredőket és azok elektronikus modulációit követjük nyomon. Hedeggeri terminusokkal szólva (13) a kézhezállóság (Zuhanden) kitüntetettségére való művészi irányultság szerepét emeljük ki, ahol a tárgyaknak és jelen esetben az elektrográfiai alkotásoknak rendeltetésük van, szemben a mindennapok kéznéllévőségének (Vorhandenheit) azon tulajdonságával, ami nem illeti meg a jelenvalólétet, azaz az embert, mert ekkor a dolgok puszta gondoskodásnélküli objektumként hevernek előttünk.

Első körben a fenti intenciót bontjuk ki, mert ez jelzi az eminens grafikai közvetlenséget és annak elektronikus metamorfózisát. A közvetlen kézhezálló grafikai alak-másokat is megtalálhatóak Ország László munkáit szemlélve (14), amelyek átformálódnak ugyan a fénymásológép és számítógép apparátusai között, ám mégis őrzik azt az emblematikus érzékiséget, amely visszautal jelenvalólétünkre. Azonban azt is megfigyelhetjük, hogy miként módosul mindez a számítógép alkotó alkalmazásának következtében a gesztusok egyedivé tételével, az urbánus formák egyedi hangoltságának kivetésével, az ikonológiai és antropológiai megközelítések középpontba állításával és sajátos világszerűvé tételével(15), valamint az elektronikus felület- és dologmegjelenítés koncentrált, szabad változataival.(16) Itt az alkotói koncentrációk egyik határterületéhez érkezünk ismét, mert ezekben az esetekben már a technika olyan megjelenési módjával, kivetüléseivel találkozunk, amelyek nemcsak az autonóm eszközhasználat, hanem a sajátos tematizációk tekintetében is jelentékeny hozadékkal rendelkeznek.

Ám azt is érdemes látnunk, hogy nemcsak az elektrográfia közvetlen kivetülési módjaival érdemes szembesülnünk, hanem az autonóm eszközhasználat tradíciókat érintő, kutatói attitűdjei is fontosak. Mondhatjuk azt, hogy míg az előző esetben a közvetlen kézhezálló grafikai intencióktól az elektrográfiai galaxis végpontja felé törő kísérletekkel van dolgunk, addig a kutatói-konceptuális beállítódás a visszafelé utat előlegezi. A tradíciók – urbánus, archaikus, mitikus – felfejtése(17), a konstruktív és eredetet kereső emblemeatikák sorjázása és a gesztusmotívumok, firkák egyszeri, radikális kivetítése(18) együttesen adják annak a lehetőségnek a mérlegelését, hogy a technikai ösvényeken való előretörést a visszautak keresése is követi.

S utoljára a folyamatszerűségre szükséges gondolnunk. A pop art-hoz közelítő sorozatépítésre, a felbonthatóságra és a népszerű intencionáltságra, az intertext elektronikus képi-nyelvi destrukciójára és magának az alkotói procedúrának a jelenvalólétbe (Desain) ágyazottságára(19). S ez az utóbbi alkotói habitus jelzi a kézhezállóság változó természetrajzának hullámzását, annak a bizonyos „ahogy adódik”-nak a mindig konkrét fenoménekhez, művekhez tapadását és az ezekre történő koncentráció szükségességét.

(határ-műfaj, háttér-esztétika: majdnem konklúziók)

A fotográfia, a költészet és a grafikai eredők felbontásából adódó határ-műfajként aposztrofált elektrográfia, sajátos megjelenítési módjával, reményünk szerint teljesíti a műfajba való besorolhatóság feltételeit. Vagy másképp fogalmazva: inkább az alkotói energiák tájolása felé és a befogadói kölcsönösség számára nyitottá tett létezés irányába fordítjuk tekintetünket az alkotásokkal találkozva. Láttuk, hogy az elemzések közben mindig megjelentek a filozófiai és esztétikai irányoknak az a problémahorizontjai, amelyek túlmutattak magukon az alkotásokon. Természetesen ez a túlmutatás, alapokra történő kérdezés az aiszthészisz  (észlelés) értelembe vett esztétikai jegyében, annak fenomenológiai-hermenutikai megközelítésmódjával történt.

Most mégis egy lépéssel hátrébb, egy háttér-esztétikai alaphelyzetre szeretnénk utalni. Mindezek szellemében, immáron lételméleti platformról, határvonalról közelítünk a probléma egyik jellegzetes értelmezéséhez. „Ennek megfelelően – írja Heidegger – a határvonal helyt adó kifejtésének a következőt kell kérdeznie: miben áll a nihilizmus beteljesülése? A válasz kézenfekvőnek látszik. A nihilizmus akkor teljesül be, ha egész fennállást hatalmába kerítette, és mindenütt színre lép, ha már semmi sem tudja kivételként tartani magát, minthogy a nihilizmus normál állapottá vált…A nihilizmus beteljesülésével kezdődik csak a nihilizmus végső fázisa. Feltehetőleg e végső fázis zónája – minthogy  a normál állapot és annak megszilárdulása uralja – szokatlanul éles. Ezért a null vonal, ahol a beteljesülés véggé válik, a vég stádiumában (am Ende) még egyáltalán nem látható.”(20)

Ha mindezt egy gondolatkísérlet keretében továbbgördítjük, akkor az esztétikai fenomének jelölhetik/jelenthetik a határvonalon, azokat a helyeket, ahonnan azok a bizonyos nihilizmus természetére irányuló kérdések megfogalmazódhatnak. A határ-műfaj különböző szintjei az alkotásokat és az életvilágot egybevetve, mást és mást implikáltak. A látás közvetlenségének fenomenológiája azt a hiányt jelezheti, ami egyre terebélyesebbé válva  a közvetített közvetítettségére apellál egy végtelen processzus keretében. Amihez csak hozzáadódik az egzisztencialitás ontológiai alapjainak repedezése, hiátusa, ennek következtében a kettő egymást erősítve hívja föl figyelmünket az első szakadékra.

Másodjára a szimbolikus poétikai megmutatás lehetőségszférájának kérdéseit a tartalékok, a jelentésteli fenomének távozásai és az értelemadás hermeneutikájának csökkenő energiabázisai érzékeltetik. Hogy egy valós keppel éljünk, ezt hasonlíthatjuk lemerült elemek, elhasznált akkumulátorok gyűjtőhelyeihez.

És az elektronikus galaxis virtualitása felé való menetelés majd a visszavezető út esélyeinek  alig belátható távlatai végül végül a remény végső próbahelyzet elé állítását valószínűsítik.

  1. A fentiekből az is következhet, hogy még nem vagyunk a beteljesült nihilizmus korszakában, mert még ezek az apró műalkotás-fenomének emlékeztetnek valami hajdanvolt lehetőségre.
  2. De az is adódhat ebből, hogy mindezek az esztétikai fenomének rezervátumszerű létükkel már a nihilizmus nullpontjának belsejében, jól megérdemelt pihenőjüket töltik.
  3. Ám az is lehet, hogy a határsáv szélesítésének egy-egy jellegzetes mozzanatára figyeltünk, s magunk is hozzájárultunk a folyamat kedvező alakulásához.

1. Vö. Klaus Urbons (1991) Kunst und Design mit dem Fotokopierer. Köln Buchverlag, valamint összefoglaló tanulmányomat Bohár András (2003) Az elektrográfia jelensége és jelentősége (törekvések és irányok a 80-as évek közepétől napjainkig) MTA Művészettörténeti Intézet (megjelenés alatt)

2. Lásd erről részletesen Bohár András (1992) Elektrografikai művészet Magyarországon. Új Művészet 3. szám

3. Eugen Fink (1997) Megjelenítés és kép (ford. Rózsahegyi Edit) In: Kép, fenomén, valóság. Kijárat Kiadó, Bp 47-56, Eugen Fink (1980) Studien zur Ph nomenologie, Kluver Academic Publishers, 1-15.

4. Vö. Nagy Pál (1995) Az irodalom új műfajai ELTE BTK Magyar irodalomtörténeti Intézet-Magyar Műhely, Bp. ahol az irodalom határterületeit jelzi a szerző, érzékeltetve az elektronikus eszközök és a költészet egymásra hatásának korszellemet meghatározó jellegzetességeit.

5. Vö. Bohár András (2002) Aktuális avantgárd: M.M. Hermeneutikai elemzések. Ráció Kiadó, Bp.

6. Bohár András (2002) Papp Tibor Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete (a Balassi Kiadó gondozásában) Bp. 46-61.

7. Vö. Bohár András (2002) Vizuális destrukciók (Géczi János munkáiról) Új Forrás 4.

8. Vö. Martin Heidegger (1980) Die Zeit des Weltbildes In. Uő. Holzwege. Klostermann Verlag, Frankfurt a M. 1980. 73-110.

9. Vö. Bohár András (1999) Boldog békeidők háborúban. (fenyvesi Tóth Árpád vizuális költészetéről) Jelenlét 23-24. és Bohár András (1999) Tájak, ttájékozódási pontok. (Szombathy Bálint költészetéről Új Forrás 9.

10. Bohár András (2000) Elektrográfia: valóság és virtualitás határán/Elektrography: (on) the border of reality and virtuality. Accademia D erte di Pisa/Kaposvár

11. Vö Bohár András (1998) A konkrét költészet esélyeiről (L. Simon László költészetéről). 1998. Árgus 1.

12. Vö Szombathy Bálint (1998) Intenzív metaforák 1993. Új Művészet.1.

Szombathy Bálint (1999) Elektropoézis faxon (Bohár András: Plotinosz Álma) 1999. Kritika.5.